Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.Nr79poz.855 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jest miasto Kraków. 

§4

 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać dodatkowych pracowników. 

§6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

§8

Na upamiętnienie pierwszego historycznego zapisu dotyczącego Wadowa (Vadow) z 1243r. Stowarzyszenie postanowiło ustanowić ostatni tydzień czerwca Dniami Wadowa.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§9

Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące: 

a. Rozwój i popularyzacja kultury oraz szerzenie wiedzy historycznej na temat Wadowa w środowisku jego mieszkańców, dzieci i młodzieży, a także podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych.

b. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

c. Działalność charytatywna. 

d. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

e. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych będących mieszkańcami os. Wadów i w miarę możliwości osiedli sąsiednich. 

f. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

g. Propagowanie oraz wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

h. Działania na rzecz rozwoju zainteresowań krajoznawczych oraz propagowanie aktywnego wypoczynku mieszkańców. i. Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury os. Wadów. 

§10

Wyżej wymienione cele stowarzyszenia będą realizowane poprzez: 

a. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. 

b. Gromadzenie i zabezpieczanie materiałów dotyczących dziejów Wadowa oraz opieka nad zabytkami i pomnikami Wadowa. 

c. Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia. 

d. Inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie imprez sportowych, wycieczek krajoznawczych, imprez kulturalnych. 

e. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych programów grantowych i unijnych.

f. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.

g. Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami i Domami Kultury. 

h. Organizowanie sekcji zainteresowań wg zapotrzebowania mieszkańców. 

i. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służb publicznych i państwowych. 

j. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami i duchem statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. Członków zwyczajnych,

b. Członków wspierających. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działać w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu. 

§13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla wsparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocników. 

3. Postanowienie §12 ust.2 stosuje się odpowiednio do członków wspierających. 

§14

1. Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom wyjątkowo zasłużonym dla Stowarzyszenia może nadać tytuł: „HONOROWY PRZYJACIEL WADOWA”.

2. Osoba posiadająca tytuł „Honorowy Przyjaciel Wadowa” może korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i służyć głosem doradczym. 

§15

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a. Brania czynnego udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

b. Czynnego i biernego prawa wyborczego,

c. Korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust.1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§16

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

a. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu, uchwał władz Stowarzyszenia,

b. Opłacenia w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie,

c. Realizowania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach.

§17

Jeżeli oboje współmałżonkowie są członkami zwyczajnymi stowarzyszenia to jedno z nich może być zwolnione z opłacenia składek statutowych. 

§18

1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez: 

a. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,

b. Nieopłacenie mimo upomnień składek członkowskich za okres 1 roku,

c. Śmierci członka,

d. Stałego rażącego naruszania Statutu,

e. Pozbawienia prawomocnym wyrokiem sądu praw publicznych członka Stowarzyszenia,

f. Rozwiązanie instytucji będącej członkiem wspierającym.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust.1 pkt. d podejmuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

3. Od decyzji Zarządu o skreśleniu członek ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia odwołać się do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad i podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/5 osób uprawnionych do głosowania. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

§19

Pozbawienie tytułu honorowego „Honorowy Przyjaciel Wadowa” następuje w formie uchwały podjętej przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej 2/5 osób uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

b. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”,

c. Komisja Rewizyjna.

§21

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/5 ogólnej liczby członków o ile Statut nie stanowi inaczej.

a. Głosowania są jawne z wyjątkiem głosowań personalnych o ile walne zebranie każdorazowo nie postanowi inaczej.

b. Dopuszcza się głosowanie personalne w trybie jawnym jedynie w przypadku głosowań na całą listę kandydatów obowiązujących władz wykonawczych. 

2. W przypadkach braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie tj. najpóźniej 30 dni od terminu pierwszego. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 

3. Zasada opisana w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 

4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania. 

§22

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

2. Rezygnacja członka władz z pełnionej funkcji może nastąpić poprzez złożenie takiego oświadczenia na ręce komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna po zaopiniowaniu przesyła wniosek do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu. Mandat wygasa w momencie przyjęcia rezygnacji członka z pełnionej funkcji przez Zarząd. 

§23

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez członków zwyczajnych zwykłą większością głosów. 

§24

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd dwa razy do roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd jest zobowiązany zawiadomić w każdy skuteczny sposób wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane: 

a. Na podstawie uchwały Zarządu,

b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

3. Nadzwyczajne walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy: 

a. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b. Uchwalanie Statutu i jego zmian,

c. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d. Udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

f. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

h. Nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego Stowarzyszenia,

i. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

j. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji organów wykonawczych.

§27

1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia i składa się z 5-9 osób, w tym: 

a. Prezesa,

b. Dwóch vice prezesów,

c. Skarbnika,

d. Sekretarza,

e. Do 4 członków.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Stowarzyszenia poprzez głosowanie. 

4. Wyłonienie Zarządu następuje w niżej podany sposób: 

a. Spośród kandydatów wybieramy najpierw Prezesa Stowarzyszenia większością głosów tzn. 50%+1 

b. Jeżeli w głosowaniu zgodnie z ust. 4a nie nastąpi rozstrzygnięcie to do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów z największą ilością głosów. 

c. Następnie stosując odpowiednio ust. 4a i b wybieramy kolejno dwóch vice prezesów, skarbnika, sekretarza i 4 członków. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

§28

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami Statutowymi. 

b. Ustalanie planów pracy i budżetów oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania. 

c. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia. 

d. Występowanie z wnioskami o dotacje. 

e. Ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na potrzeby Stowarzyszenia. 

f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. g. Prowadzenie gospodarki finansowej 

h. Zwoływanie Walnych Zebrań. 

i. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu. 

j. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji, sekcji i zespołów problemowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania. k. Przyjmowania i skreślanie z listy członków. 

§29

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

a. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza. 

b. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

c. Skład Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów. Do Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu największą liczbę głosów.

d. Posiedzenie Komisji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Zwołuje je przewodniczący. 

e. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

f. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

g. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

§30

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c. Żądanie wyjaśnień,

d. Kontrola opłacania składek członkowskich,

e. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

f. Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

g. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielenia/absolutorium dla Zarządu,

h. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§31

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a. Składki członkowskie,

b. Wpływy z działalności statutowej,

c. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

d. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, unijnych oraz grantów,

e. Dochody z działalności gospodarczej, jeżeli taka działalność zostanie rozpoczęta. 

§32

Środki pieniężne niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto. 

§33

Składki członkowskie winny być wpłacone do końca pierwszego kwartału danego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd z chwilą otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

§34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§35

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie, przez co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i jednocześnie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.